Vedtekter

§ 1. KLUBBENS FORMÅL

Klubben har til formål å samle entusiaster som på idealistisk grunnlag påtar seg oppgaven å bevare og bruke bevaringsverdige kjøretøyer med en alder av minst 21 år. Klubben skal hjelpe sine medlemmer med tips angående restaurering, være behjelpelig med å skaffe deler og litteratur, samt for øvrig ivareta medlemmenes interesser. Videre skal klubben arrangere «treff» og felles utfarter.

§ 2. MEDLEMSKAP

Enhver som støtter klubbens formål har rett til å bli medlem. Medlemskapet gjelder pr. kalenderår. Medlemsavgiftens størrelse bestemmes av generalforsamlingen. Medlem som ikke betaler kontingent innen den frist som er bestemt av generalforsamlingen, regnes ikke lenger som medlem av klubben. Medlem som motarbeider klubbens virksomhet og formål, eller bryter den bestemmelser, kan ekskluderes. Beslutning om ekskludering tas av styret, og skal bekjentgjøres for generalforsamlingen.

ÆRESMEDLEMSKAP I TROMSØ VETERANVOGNKLUBB

 1. Et æresmedlem kan bare utnevnes av et enstemmig styre. Begrunnet forslag til nytt æresmedlem kan komme fra klubbens medlemmer. Ved uenighet i klubbens styre bringes saken videre til årsmøtet.
 2.  For å bli utnevnt til æresmedlem i Tromsø Veteranvognklubb skal en person enten
  1. ha utført en langvarig og ekstraordinær god tjeneste for klubben som medlem av klubbens styre
  2. ha utført ut ekstraordinært stort og/eller viktig arbeid for utbredelsen av veteranvogner i Tromsø-området
  3. ha utført et ekstraordinært stort og/eller viktig arbeid for å gi offentligheten informasjon og kunnskap om veteranvogner
 3. Et æresmedlem i Tromsø Veteranvognklubb har alle rettigheter som øvrige medlemmer, og har gratis medlemskap i klubben.
 4. Et æresmedlemskap i Tromsø Veteranvognklubb er livsvarig, og kan kun sies opp
  1. av æresmedlemmet selv
  2. av et enstemmig styre i klubben

§3. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er klubbens høyeste, besluttende organ. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig gjennom de medlemmer som personlig møter opp. Generalforsamlingen avholdes på tid og sted som bestemmes av styret. Innkallelse til generalforsamling skal være sendt medlemmene innen 10 dager før denne finner sted. Hvert medlem på generalforsamlingen har ved avstemming 1 – en – stemme. Avgjørelse tas ved enkel majoritet.

§4. KLUBBENS STYRE

Styret har til oppgave å lede klubbens virksomhet, være det høyeste besluttende organ mellom årsmøtene, og skal derfor følge klubbens statutter og de beslutninger som årsmøtet tar. Styret velges av årsmøtet, og skal ha følgende sammensetning:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • 4 styremedlemmer

Samtlige velges for to år, hvor leder, kasserer/sekretær og to styremedlemmer er på valg samme år, mens nestleder og to styremedlemmer er på valg året etter. Styret er beslutningsdyktig når et flertall i styret er enige om beslutningen. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.

 §5. REVISJON

Revisor valgt av årsmøtet skal hvert år granske klubbens regnskap, og avgi innberetning på årsmøtet. Revisor velges for perioder på 2 år.

 §6. GAMMEL AARGANG

Sammensetningen av redaksjonskomiteen til klubbens medlemsblad «Gammel Aargang» foretas av klubbens styre i et styremøte.